بهرام صادقی بینش خیام و طرز بیان سعدی و عبید را دارد

به گزارش گفتمان برتر، به گزارش خبرنگاران ، در ادبیات اصل بر کیفیت است و شاید در دوره حال کمیت هم عاملی برای مطرح شدن نویسنده یا شاعر باشد؛ اما با گذر زمان، روزگار افراد را غربال می نماید و تنها نام هایی می مانند که اثر قابل توجهی فراوری نموده اند. کم نیستند داستان نویسانی در دنیا که با تک رمان در عرصه دنیای مطرح شدند، افرادی مانند امیلی جین برونته، مارگارت میچل و آرتور گلدن از این دست نویسندگان هستند. در کشور ما نیز نویسندگان و شاعران زیادی هستند که تنها یک اثر معروف دارند؛ اما در همین فضا بهرام صادقی منحصر به فرد است؛ چراکه تنها با یک مجموعه داستان و یک داستان بلند توانسته نام خود را در ادبیات ماندگار کند و هنوز که هنوز است با گذشت 63 سال از فوتش برای آنالیز ادبیات معاصر به آثار و داستان های او رجوع می گردد و هنوز هم ملکوت از کتاب های پرفروش بازار است. 15 دی ماه زادروز این نویسنده بهانه ای شد تا به سراغ محمد علی علومی از نویسندگان برجسته کشورمان برویم و با او درباره صادقی و آثارش صحبت کنیم.

بهرام صادقی بینش خیام و طرز بیان سعدی و عبید را دارد

بهرام صادقی در ذهن محمد علی علومی چگونه نقش بسته است؟

بهرام صادقی خاص و یگانه است؛ همه کتاب خوان ها با شگفتی و احترام به آثار صادقی نگاه می نمایند و به گمانم عده قابل توجهی دلیل این شگفت زدگی را نمی دانند. بهرام صادقی میراث دار قدما در روزگار معاصر است و همین موضوع از او شخصیتی خاص می سازد. او بینش خیام و طرز بیان سعدی و عبید را در بیان موجز دارد.

در کارنامه ادبی بهرام صادقی تنها یک مجموعه داستان و یک داستان بلند دیده می شود؛ با این حال ما همیشه از او به عنوان یک داستان نویس جدی و تاثیرگذار نام می بریم؛ دلیل این اتفاق چیست؟ به عبارتی چطور یک نفر با چند داستان می تواند تا این میزان اعتبار کسب کند؟

در هنگام مشروطه خواهی طنزنویسان ایرانی، متأثر از داستان طنز در روسیه تزاری یا فرانسه استادانی را به وجود آوردند مثل جلیل محمدقلی زاده و علی اکبر دهخدا که طنزنویسی را با رویکرد نقد اجتماعی آغاز کردند. این نوشته ها خیلی شکوه مند بود؛ اما به تدریج و در وجه غالب، طنز منحصر به یک زمینه خاص، یعنی طنز اجتماعی شد. در حالی که در ادبیات دنیا و در ادبیات ایران ما با انواع طنز روبه رو هستیم؛ مانند طنز از منظر و زاویه فلسفه، نظیر آنچه خیام می گوید:

آنان که محیط فضل و آداب شدند

در جمع کمال شمع اصحاب شدند

ره زین شب تاریک نبردند برون

گفتند فسانه ای و در خواب شدند

که می بینیم بیت دوم در تناقض با بیت اول طنز ایجاد می نماید. به همین ترتیب در خیلی از ابیات حافظ نیز می بینیم که مثلا پری، دیو در کرشمه حسن و رخ پنهان نموده است. در اشعار مولانا و سعدی نیز از این موارد بسیار است که همگی طنز از منظر هستی شناسی است. بخش قابل توجهی از کتاب چنین گفت زرتشت اثر نیچه نیز در نقد دولت ها و روشنفکران و روزنامه نگاران و ... طنز از همان زاویه و منظر فلسفی است؛ با این همه طی دهه ها بعد از بهرام صادقی معدود کسانی هستند که بتوانند شبیه او کار نمایند.

او با این زبان طنز در ادبیات به دنبال چه چیزی می گشت یا به عبارت ساده تر در جهت خود چه دغدغه هایی را دنبال می کرد؟

به گمانم دغدغه های بهرام صادقی متعدد است؛ او از سویی دغدغه های اجتماعی نظیر دل نگرانی درباره جامعه مسخ شده را دارد؛ مثلا در یکی از داستان های کوتاهش مشتری به عکاسی می رود و عکاس عکس های زیادی از خانم ها و آقایان را به او نشان می دهد و اصرار دارد که چه فرقی می نماید، یکی از همین عکس ها را بردار و برو! یا در یک داستان دیگر با عنوان سراسر حادثه باز نمایشی از بی هویتی جامعه را می بینیم که در یک مهمانی خانوادگی نمونه هایی نوعی از اجتماع مورد واکاوی طنزنویس قرار می گیرد. در آقای نویسنده تازه کار است باز بی هدفی جامعه را به وسیله انسان های نوعی و امروزی از زاویه طنز نشان می دهد. البته نیست انگاری یکی از وجوه شاخص در آثار بهرام صادقی است؛ مانند آن داستانی که خانواده ای به ملاقات اقوام بستری شده در تیمارستان می فرایند. او در همان آثاری که جامعه را واکاوی می نماید به بیان دغدغه های خود می پردازد و موضوع و مضمون داستان ها مجزا از بینش نیست انگار بهرام صادقی نیست.

به نگاه نیهیلیستی بهرام صادقی اشاره کردید؛ او در اغلب داستان هایش اصرار به این داشت که به پوچی زندگی شهری اشاره کند .چرا او چنین دیدگاهی داشت؟

بهرام صادقی پوچی را منحصر به زندگی شهری نمی داند؛ بلکه به نیست انگاری باورمند است. مثلا در داستان آقای نویسنده تازه کار است موضوع در روستا اتفاق می افتد و در یک لایه داستان نقد طنزآمیزی به معتقدان ساختارگرایی دوره خود دارد. او در داستان های خود منتقد به ساختارگرایی دوره خود است؛ یعنی زندگی واقعی عجیب و غریب تر از آن است که در غالب ساختار داستانی دربیاید و در لایه پنهان همان نیست انگاری را بیان می نماید. در لایه بعد با دهقانی روبه رو می شویم که بعد از تنهاگذاشتن خانواده اش برمی شود و در پاسخ به شماتت های همسرش که چرا آنها را تنها گذاشته می گوید که برگشته است تا چپق اش را ببرد.

شاهکار بهرام صادقی داستان بلند ملکوت است. برخی منتقدان ملکوت را با رمان بوف کور صادق راهنمایی مقایسه می نمایند، نظر شما درباره مقایسه این دو اثر چیست؟

ملکوت و بوف کور شباهت ها و تفاوت هایی دارند. شباهت در بینش نیست انگاری خیام وارشان است. در اروپا نیچه دو نوع نیست انگاری را باور داشت. یکی نوع منفعل که می گذارد تا دنیا بگذرد و دوم نیست انگاری فعال که در عین باور به هیچ و پوچ بودن دنیا، طرح نیز دارد. نیچه طرح ابرمرد را داشت. همین تناقض ها، درک او را حتا برای آلمانی زبان های تحصیل نموده فلسفه نیز مشکل نموده است. در قلمرو اندیشه و فرهنگ و هنر ایران نیز همین تناقض ها هست که این دو نمونه بروز آشکاری دارند. مثلاً در عرفان ما بنیاد دنیا را بر باد می دانند یا مولوی ستون این دنیا را غفلت می داند؛ اما خیام نیست انگار یا به تعبیر عده ای ندانم گراست که همین منظر در برخی ابیات حافظ نیز دیده می شود. باز حافظ به طرزی متناقض نما از ندانم گرایی به تقدیرگرایی می رسد و به قلمرو اختیار، طرح برای هستی دارد: چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم شود یا می سراید آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست/ عالمی دیگر بباید ساخت، وز نو آدمی این تناقض ها در بوف کور میان دوگانگی های زمان معاصر و روزگار اساطیری دیده می شود؛ مانند تقابل میان زن اثیری و لکاته. هر دو نویسنده یادشده در بینش شباهت به هم دارند. با این حال بوف کور از فنون شاعرانه چون استعاره، کنایه، تلمیح، تلویح و بهره مندی از الگوهای متعلق به فرهنگ هندو و ایرانی، بسیار بیشتر از ملکوت بهرام صادقی برخوردار است. در مقابل ملکوت پیچیده تر است و درک و دریافت استعاره ها دشوارتر است. عده ای معتقدند که این دو کتاب شعر هستند. اصلا اشتباه است که آثاری مانند بوف کور یا ملکوت را شعر بدانیم ؛ بلکه این نوع ادبیات از فنون شاعرانه بهره مند شده اند؛ مانند آثار هرمان هسه که صرف نظر از تقابل و تضاد دیدگاه هایش با صادق راهنمایی در ساخت و پرداخت داستان ها شباهت های زیادی با هم دارند. ملکوت نیز از استعاره بهره ور شده است و چون که در استعاره حرکت از عین به ذهن است، این بهره مندی، قابلیت تفسیر و مشارکت مخاطب را همراه دارد. تفاوت ملکوت با بوف کور در این است که از نمادهای کهن خیلی کمتر استفاده شده است.

صادقی چه کاری انجام می دهد که قلم منحصربه فردی دارد؟

او در موقعیت های خاص انسان ها را قرار می دهد و ویژگی های عام بشری را از آنها می گیرد. یعنی انسان های تنها، خیال پرداز، در مرز جنون، مسخ شده، بی هویت. بهرام صادقی این توانایی را داشت که تناقض میان موقعیت فردی و موقعیت عام بشری را در داستان های کوتاهش بیان کند؛ سرگشتگی، بی هویتی، رؤیاپردازی، مسخ شدگی، این ها شرایط یک دوره خاص نیستند، بلکه خیلی از جغرافیای پهناور دنیا و تاریخ بشریت را در تصرف خودش گرفته است. همین ویژگی هایی که انسان را نابود نموده است. در یک دوره ای که شعارزدگی بر ادبیات غالب بود، بهرام صادقی به دلیل اینکه شعار نمی داد و نگاه فلسفی و هستی شناسانه داشت، موضوعات اجتماعی را در لایه های فلسفی می دید و در فضای شعارزده دهه های 40 و 50، عده ای از نویسندگان، او را داستان نویس منحط حساب می کردند. او واقعا منحط نبود؛ بلکه از شعارزدگی به دور بود.

از مقایسه بوف کور و ملکوت که بگذریم؛ زندگی و قلم بهرام صادقی شباهت عجیب و غریبی به آنتوان چخوف دارد؛ هردو پزشک بودند و هردو برای خدمت پزشکی به روستاهای دور می رفتند؛ هر دو از زندگی اجتماعی می نوشتند و طنز سیاه در قلم شان دیده می شد؛ با این حال چخوف شهرت دنیای پیدا کرد و بهرام صادقی با اینکه پتانسیل های لازم برای دنیای شدن را داشت، در جامعه خودمان و در بین مردم عام نیز ناشناس است. چرا نویسندگانی مثل صادقی هیچ وقت دنیای نشدند؟

این دو در ساخت و پرداخت داستان های کوتا هشان به هم شباهت دارند. چخوف در خیلی از داستان های کوتاهش فقط مقطع یا برشی از زندگی روزمره را انتخاب می کرد بی آنکه اصول کلاسیک داستان نویسی یعنی مقدمه، گره افکنی و گره گشایی را به کار ببرد. در برخی از داستان های کوتاه بهرام صادقی مانند همان داستانی که در عکاسی اتفاق می افتد نیز، با برشی از زندگی روزمره روبرو می شویم. همچنین بیان موجز در فضاسازی، شخصیت پردازی و توصیف از اشخاص از وجوه مشترک میان این دو تن است. هردو در دوران گذار از سنت به مدرنیته به سر می بردند و تیغ تیز نقد در طنزهایشان نیز بیشتر متوجه طبقه متوسط شهری بود.

البته بهرام صادقی در بینش ناظر بر بیچارگی و درماندگی انسان معاصر همان طور که خودش در مصاحبه ای گفته بود، بیشتر متأثر از دیدگاه های پیراندلو است؛ همان نویسنده ای که برادران تاویانی فیلم کائوس را بر اساس داستان هایش ساخته بودند. از سؤال دور نشویم و در پاسخ به دلایل دنیای شدن چخوف باید بگویم که دلیل دنیای شدن چخوف این است که روسیه جزو اروپاست و بیشتر از چهار قرن است که صنعت چاپ در آنجا رواج دارد، بنابراین هر اثری از رمانتیک ها مانند بینوایان یا از رئالیست ها مانند آثار بالزاک که نوشته می شد، بلافاصله در روسیه ترجمه و متقابلاً آثار نویسندگان روس مانند چخوف، تولستوی و داستایفسکی به زبان های مختلف اروپایی ترجمه می شدند. در مقابل ما ترجمه نداریم و هنوز هم در منطقه شاهد بی سوادی مردم در نقاط مختلف کشور هستیم و فرهنگ شفاهی بر فرهنگ مکتوب غلبه دارد.

بنابراین به دلیل صنعت چاپ و باسوادبودن تعداد زیادی از مردم عادی اروپا بود که در همان چهار قرن قبل اگر دن کیشوت منتشر می شد، بلافاصله مورد استقبال همه قرار می گرفت. در واقع سطح باسوادبودن مردم عادی طوری بود که حتا خدمتکاران هم رمان می خواندند و خیلی ها در اروپا رمان را سرگرمی طبقه متوسط و پایین جامعه اروپایی در قرون گذشته می دانند.

این در حالی است که در کشور ما شعر رایج بود؛ به شکلی که در حد عشایر و روستایی ها کم نبودند کسانی که اشعار فردوسی، حافظ و سعدی را از حفظ بودند. از طرفی ارتباطات ما در دنیا، یک سویه است. ما نفت می فروشیم و جنس مصرفی و حتا اندیشه ورزی مصرفی را وارد می کنیم. ما فراوری فناوری و فلسفه نیز نداریم؛ اما به رغم همه این ها نه تنها بهرام صادقی نویسنده ای در ابعاد دنیای است؛ بلکه احمد محمود نیز هیچ دست کمی از ماریو بارگاس یوسا یا فوئنتس ندارد. منتهی به دلایل گفته شده و دلایل دیگری، نویسندگان فارسی زبان در همین سطح محدود و معدود از مخاطبان قرار گرفته اند و متأسفانه باید بگویم که این مخاطبان هر روز هم تعدادشان کمتر از قبل می شود.

منبع: ایبنا - خبرگزاری کتاب ایران
انتشار: 22 بهمن 1399 بروزرسانی: 22 بهمن 1399 گردآورنده: gofteman-bartar.ir شناسه مطلب: 1346

به "بهرام صادقی بینش خیام و طرز بیان سعدی و عبید را دارد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "بهرام صادقی بینش خیام و طرز بیان سعدی و عبید را دارد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید