برنامه کامل رقابت های سری A ایتالیا در فصل 17-2016

به گزارش گفتمان برتر، با قرعه کشی بازی های فصل جدید لیگ دسته اول فوتبال باشگاه ایتالیا، تقویم کامل و 38 هفته ای این رقابت ها تعیین شد.

برنامه کامل رقابت های سری A ایتالیا در فصل 17-2016

برای دیدن شاهکارهای تاریخ اروپا با تور ایتالیا همراه شوید.

به گزارش گفتمان برتر، آغاز فصل جدید لیگ دسته اول فوتبال ایتالیا موسوم به سری A، از تاریخ 31 مرداد ماه (21 آگوست) خواهد بود، که در این فصل پنج دور بازی های میان هفته (بازی هایی که در روز های چهارشنبه و پنجشنبه برگزار می شوند) وجود دارد. همچنین تیم ها در انتها نیم فصل نخست و به مناسبت کریسمس و سال جدید میلادی سه هفته استراحت خواهند داشت و ادامه رقابت ها از تاریخ شنبه 4 دی ماه (24 دسامبر) از سر گرفته خواهد شد.

هفته اول

یکشنبه 31 مرداد 95 (21 آگوست 2 16)

آتلانتا - لاتزیو

بولونیا - کروتونه

کیه وو - اینترمیلان

امپولی - سمپدوریا

جنوا - کالیاری

یوونتوس - فیورنتینا

میلان - تورینو

پالرمو - ساسولو

پسکارا - ناپولی

رم - اودینزه

هفته دوم

یکشنبه 7 شهریور 95 (28 آگوست 2 16)

کالیاری - رم

کروتونه - جنوا

فیورنتینا - کیه وو

اینترمیلان - پالرمو

لاتزیو - یوونتوس

ناپولی - میلان

سمپدوریا - آتالانتا

ساسولو - پسکارا

تورینو - بولونیا

اودینزه - امپولی

هفته سوم

یکشنبه 21 شهریور 95 (11 سپتامبر 2 16)

آتلانتا - تورینو

بولونیا - کالیاری

کیه وو - لاتزیو

امپولی - کروتونه

جنووا - فیورنتینا

یوونتوس - ساسولو

میلان - اودینزه

پالرمو - ناپولی

پسکارا - اینترمیلان

رم - سمپدوریا

هفته چهارم

یکشنبه 28 شهریور 95 (18 سپتامبر 2 16)

کالیاری - آتالانتا

کروتونه - پالرمو

فیورنتینا - رم

اینترمیلان - یوونتوس

لاتزیو - پسکارا

ناپولی - بولونیا

سمپدوریا - میلان

ساسولو - جنوا

تورینو - امپولی

اودینزه - کیه وو

هفته پنجم

چهار شنبه 31 شهریور 95 (21 سپتامبر 2 16)

آتالانتا - پالرمو

بولونیا - سمپدوریا

کیه وو - ساسولو

امپولی - اینترمیلان

جنوا - ناپولی

یوونتوس - کالیاری

میلان - لاتزیو

پسکارا - تورینو

رم - کروتونه

اودینزه - فیورنتینا

هفته ششم

یکشنبه 4 مهر 95 (25 سپتامبر 2 16)

کالیاری - سمپدوریا

کروتونه - آتالانتا

فیورنتینا - میلان

جنوا - پسکارا

اینترمیلان - بولونیا

لاتزیو - امپولی

ناپولی - کیه وو

پالرمو - یوونتوس

ساسولو - اودینزه

تورینو - رم

هفته هفتم

یکشنبه 11 مهر 95 (2 اکتبر 2 16)

آتالانتا - ناپولی

بولونیا - جنوا

کالیاری - کروتونه

امپولی - یوونتوس

میلان - ساسولو

پسکارا - کیه وو

رم - اینترمیلان

سمپدوریا - پالرمو

تورینو - فیورنتینا

اودینزه - لاتزیو

هفته هشتم

یکشنبه 25 مهر 95 (16 اکتبر 2 16)

کیه وو - میلان

فیورنتینا - آتالانتا

جنوا - امپولی

اینترمیلان - کالیاری

یوونتوس - اودینزه

لاتزیو - بولونیا

ناپولی - رم

پالرمو - تورینو

پسکارا - سمپدوریا

ساسولو - کروتونه

هفته نهم

یکشنبه 2 آبان 95 (23 اکتبر 2 16)

آتالانتا - اینترمیلان

بولونیا - ساسولو

کالیاری - فیورنتینا

کروتونه - ناپولی

امپولی - کیه وو

میلان - یوونتوس

رم - پالرمو

سمپدوریا - جنوا

تورینو - لاتزیو

اودینزه - پسکارا

هفته دهم

چهارشنبه 5 آبان 95 (26 اکتبر 2 16)

کیه وو - بولونیا

فیورنتینا - کروتونه

جنوا - میلان

اینترمیلان - تورینو

یوونتوس - سمپدوریا

لاتزیو - کالیاری

ناپولی - امپولی

پالرمو - اودینزه

پسکارا - آتالانتا

ساسولو - رم

هفته یازدهم

یکشنبه 9 آبان 95 (3 اکتبر 2 16)

آتلانتا - جنوا

بولونیا - فیورنتینا

کالیاری - پالرمو

کروتونه - کیه وو

امپولی - رم

یوونتوس - ناپولی

لاتزیو - ساسولو

میلان - پسکارا

سمپدوریا - اینترمیلان

اودینزه - تورینو

هفته دوازدهم

یکشنبه 16 آبان 95 (6 نوامبر 2 16)

کیه وو - یوونتوس

فیورنتینا - سمپدوریا

جنوا - اودینزه

اینترمیلان - کروتونه

ناپولی - لاتزیو

پالرمو - میلان

پسکارا - امپولی

رم - بولونیا

ساسولو - آتالانتا

تورینو - کالیاری

هفته سیزدهم

یکشنبه 3 آبان 95 (2 نوامبر 2 16)

آتالانتا - رم

بولونیا - پالرمو

کیه وو - کالیاری

کروتونه - تورینو

امپولی - فیورنتینا

یوونتوس - پسکارا

لاتزیو - جنوا

میلان - اینترمیلان

سمپدوریا - ساسولو

اودینزه - ناپولی

هفته چهاردهم

یکشنبه 7 آذر 95 (27 نوامبر 2 16)

بولونیا - آتالانتا

کالیاری - اودینزه

کروتونه - سمپدوریا

امپولی - میلان

جنوا - یوونتوس

اینترمیلان - فیورنتینا

ناپولی - ساسولو

پالرمو - لاتزیو

رم - پسکارا

تورینو - کیه وو

هفته پانزدهم

یکشنبه 14 آذر 1395 (4 اکتبر 2 16)

کیه وو - جنوا

فیورنتینا - پالرمو

یوونتوس - آتالانتا

لاتزیو - رم

میلان - کروتونه

ناپولی - اینترمیلان

پسکارا - کالیاری

سمپدوریا - تورینو

ساسولو - امپولی

اودینزه - بولونیا

هفته شانزدهم

یکشنبه 21 آذر 95 (11 دسامبر 2 16)

آتالانتا - اودینزه

بولونیا - امپولی

کالیاری-ناپولی

کروتونه - پسکارا

فیورنتینا - ساسولو

اینترمیلان - جنوا

پالرمو - کیه وو

رم - میلان

سمپدوریا - لاتزیو

تورینو - یوونتوس

هفته هفدهم

یکشنبه 28 آذر 95 (18 دسامبر 2 16)

کیه وو - سمپدوریا

امپولی - کالیاری

جنوا - پالرمو

یوونتوس - رم

لاتزیو - فیورنتینا

میلان - آتالانتا

ناپولی - تورینو

پسکارا - بولونیا

ساسولو - اینترمیلان

اودینزه - کروتونه

هفته هجدهم

پنجشنبه 2 دى 95 (22 دسامبر 2 16)

آتالانتا - امپولی

بولونیا - میلان

کالیاری - ساسولو

کروتونه - یوونتوس

فیورنتینا - ناپولی

اینترمیلان - لاتزیو

پالرمو - پسکارا

رم - کیه وو

سمپدوریا - اودینزه

تورینو - جنوا

هفته نوزدهم

یکشنبه 19 دى 95 (8 ژانویه 2 17)

کیه وو - آتالانتا

امپولی - پالرمو

جنوا - رم

یوونتوس - بولونیا

لاتزیو - کروتونه

میلان- کالیاری

ناپولی - سمپدوریا

پسکارا - فیورنتینا

ساسولو - تورینو

اودینزه - اینترمیلان

هفته بیستم

یکشنبه 26 دى 95 (15 ژانویه 2 17)

کالیاری - جنوا

کروتونه - بولونیا

فیورنتینا - یوونتوس

اینترمیلان - کیه وو

لاتزیو - آتالانتا

ناپولی - پسکارا

سمپدوریا - امپولی

ساسولو - پالرمو

تورینو - میلان

اودینزه - رم

هفته بیست و یکم

یکشنبه 3 بهمن 95 (22 ژانویه 2 17)

آتالانتا - سمپدوریا

بولونیا - تورینو

کیه وو - فیورنتینا

امپولی - اودینزه

جنوا - کروتونه

یوونتوس - لاتزیو

میلان - ناپولی

پالرمو - اینترمیلان

پسکارا - ساسولو

رم - کالیاری

هفته بیست و دوم

یکشنبه 1 بهمن 95 (29 ژانویه 2 17)

کالیاری - بولونیا

کروتونه - امپولی

فیورنتینا - جنوا

اینترمیلان - پسکارا

لاتزیو - کیه وو

ناپولی - پالرمو

سمپدریا - رم

ساسولو - یوونتوس

تورینو - آتالانتا

اودینزه - میلان

هفته بیست و سوم

یکشنبه 17 بهمن 95 (5 فوریه 2 17)

آتالانتا - کالیاری

بولونیا - ناپولی

کیه وو - اودینزه

امپولی - تورینو

جنوا - ساسولو

یوونتوس - اینترمیلان

میلان - سمپدوریا

پالرمو - کروتونه

پسکارا - لاتزیو

رم - فیورنتینا

هفته بیست و چهارم

یکشنبه 24 بهمن 95 (12 فوریه 2 17)

کالیاری - یوونتوس

کروتونه - رم

فیورنتینا - اودینزه

اینترمیلان - امپولی

لاتزیو - میلان

ناپولی - جنوا

پالرمو - آتالانتا

سمپدوریا - بولونیا

ساسولو - کیه وو

تورینو - پسکارا

هفته بیست و پنجم

یکشنبه 1 اسفند 95 (19 فوریه 2 17)

آتالانتا - کروتونه

بولونیا - اینترمیلان

کیه وو - ناپولی

امپولی - لاتزیو

یوونتوس - پالرمو

میلان - فیورنتینا

پسکارا - جنوا

رم - تورینو

سمپدوریا - کالیاری

اودینزه - ساسولو

هفته بیست و ششم

یکشنبه 8 اسفند 95 (26 فوریه 2 17)

کیه وو - پسکارا

کروتونه - کالیاری

فیورنتینا - تورینو

جنوا - بولونیا

اینترمیلان - رم

یوونتوس - امپولی

لاتزیو - اودینزه

ناپولی - آتالانتا

پالرمو - سمپدوریا

ساسولو - میلان

هفته بیست و هفتم

یکشنبه 15 اسفند 95 (5 مارس 2 17)

آتالانتا - فیورنتینا

بولونیا - لاتزیو

کالیاری - اینترمیلان

کروتونه - ساسولو

امپولی - جنوا

یوونتوس - اودینزه

میلان - کیه وو

رم - ناپولی

سمپدوریا - پسکارا

تورینو - پالرمو

هفته بیست و هشتم

یکشنبه 22 اسفند 95 (12 مارس 2 17)

کیه وو - امپولی

فیورنتینا - کالیاری

جنوا - سمپدوریا

اینترمیلان - آتالانتا

یوونتوس - میلان

لاتزیو - تورینو

ناپولی - کروتونه

پالرمو - رم

پسکارا - اودینزه

ساسولو - بولونیا

هفته بیست و نهم

یکشنبه 29 اسفند 95 (19 مارس 2 17)

آتالانتا - پسکارا

بولونیا - کیه وو

کالیاری - لاتزیو

کروتونه - فیورنتینا

امپولی - ناپولی

میلان - جنوا

رم - ساسولو

سمپدوریا - یوونتوس

تورینو - اینترمیلان

اودینزه - پالرمو

هفته سى ام

یکشنبه 13 فروردین 96 (2 آوریل 2 17)

کیه وو - کروتونه

فیورنتینا - بولونیا

جنوا - آتالانتا

اینترمیلان - سمپدوریا

ناپولی - یوونتوس

پالرمو - کالیاری

پسکارا - میلان

رم - امپولی

ساسولو - لاتزیو

تورینو - اودینزه

هفته سى و یکم

یکشنبه 2 فروردین 96 (9 آوریل 2 17)

آتالانتا - ساسولو

بولونیا - رم

کالیاری - تورینو

کروتونه - اینترمیلان

امپولی - پسکارا

یوونتوس - کیه وو

لاتزیو - ناپولی

میلان - پالرمو

سمپدوریا - فیورنتینا

اودینزه - جنوا

هفته سى و دوم

یکشنبه 26 فروردین 96 (15 آوریل 2 17)

کالیاری - کیه وو

فیورنتینا - امپولی

جنوا - لاتزیو

اینترمیلان - میلان

ناپولی - اودینزه

پالرمو - بولونیا

پسکارا - یوونتوس

رم - آتالانتا

ساسولو - سمپدوریا

تورینو - کروتونه

هفته سى و سوم

یکشنبه 3 اردیبهشت 96 (23 آوریل 2 17)

آتالانتا - بولونیا

کیه وو - تورینو

فیورنتینا - اینترمیلان

یوونتوس - جنوا

لاتزیو - پالرمو

میلان - امپولی

پسکارا - رم

سمپدوریا - کروتونه

ساسولو - ناپولی

اودینزه - کالیاری

هفته سى و چهارم

یکشنبه 1 اردیبهشت 96 (3 آوریل 2 17)

آتالانتا - یوونتوس

بولونیا - اودینزه

کالیاری - پسکارا

کروتونه - میلان

امپولی - ساسولو

جنوا - کیه وو

اینترمیلان - ناپولی

پالرمو - فیورنتینا

رم - لاتزیو

تورینو - سمپدوریا

هفته سى و پنجم

یکشنبه 17 اردیبهشت 96 (7 مى 2 17)

کیه وو - پالرمو

امپولی - بولونیا

جنوا - اینترمیلان

یوونتوس - تورینو

لاتزیو - سمپدوریا

میلان - رم

ناپولی - کالیاری

پسکارا - کروتونه

ساسولو - فیورنتینا

اودینزه - آتالانتا

هفته سى و ششم

یکشنبه 24 اردیبهشت 96 (14 مى 2 17)

آتالانتا - میلان

بولونیا - پسکارا

کالیاری - امپولی

کروتونه - اودینزه

فیورنتینا - لاتزیو

اینترمیلان - ساسولو

پالرمو - جنوا

رم - یوونتوس

سمپدوریا - کیه وو

تورینو - ناپولی

هفته سی و هفتم

یکشنبه 31 اردیبهشت 95 (21 می 2 17)

کیه وو - رم

امپولی - آتالانتا

جنوا - تورینو

یوونتوس - کروتونه

لاتزیو - اینترمیلان

میلان - بولونیا

ناپولی - فیورنتینا

پسکارا - پالرمو

ساسولو - کالیاری

اودینزه - سمپدوریا

هفته سی و هشتم

یکشنبه 7 خرداد 95 (28 می 2 17)

آتالانتا - کیه وو

بولونیا - یوونتوس

کالیاری - میلان

کروتونه - لاتزیو

فیورنتینا - پسکارا

اینترمیلان - اودینزه

پالرمو - امپولی

رم - جنوا

سمپدوریا - ناپولی

تورینو - ساسولو

تاریخ دقیق بازی های میان هفته نیز که در پنج دور برگزار می گردد، متعاقبا اعلام خواهد شد.

منبع: تسنیم
انتشار: 23 دی 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: gofteman-bartar.ir شناسه مطلب: 498

به "برنامه کامل رقابت های سری A ایتالیا در فصل 17-2016" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "برنامه کامل رقابت های سری A ایتالیا در فصل 17-2016"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید