پینگ پنگ

نتایج مرحله مقدماتی پینگ پنگ بازان ایران در بازیهای پاراآسیایی جوانان

مرحله مقدماتی تنیس روی میز سومین دوره بازیهای پاراآسیایی جوانان در بخش انفرادی با حضور 7 نماینده ایران در بخش دختران و پسران پیگیری شد و در سرانجام این مرحله 4برد و 3 شکست برای نمایندگان ایران به دنبال داشت.

21 بهمن 1398